نظرسنجی

How helpful is your academic advisor?

Very helpful
22% (120 votes)
Extremely helpful
65% (360 votes)
Moderately helpful
3% (15 votes)
Slightly helpful
10% (56 votes)
Not at all helpful
0% (0 votes)
تمام آرا: 551

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.