نظرسنجی

How helpful is the staff at the on-campus health center?

Extremely helpful
28% (45 votes)
Very helpful
47% (75 votes)
Moderately helpful
14% (22 votes)
Slightly helpful
9% (15 votes)
Not at all helpful
1% (2 votes)
تمام آرا: 159

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.