کتاب

 

رديف

 

 

عنوان كتاب به زبان اصلي

 

 

 

 

 

نوع فعاليت

 

نوع  كتاب

 

 

 

تاليف

ترجمه

تصنيف

تصحيح

تجديدچاپ

درسي

كمك درسي

غيره

مربوط به درس

ناشر

تاريخ انتظار يا قبولي براي چاپ

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

1

مديريت عمليات توليد

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

مديريت بهره وري

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1373

عباسعلي نورا

بهروز رياحي

2

فيزيولوژي انساني

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

فيزيولوژي انسان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1381

محمدرضاشهركي

3

حديث عشق

 

*

 

 

 

 

 

 

 

*

-

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1382

محمدعلي ابراهيمي

4

مبادي فقه

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

اصول فقه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1383

عليرضا مبصر

5

چكيده مقالات همايش توسعه پايدار،اشتغال و مديريت آن در مناطق غيربرخوردار

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

*

-

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1384

حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد زاهدان

6

مجموعه مقالات همايش توسعه پايدار،اشتغال و مديريت آن در مناطق غيربرخوردار

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

*

-

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1384

حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد زاهدان

7

ميكروبيولوژي

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

ميكروبيولوژي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1384

رويا موسي زاده

8

كمردرد (راهبردهاي حركات اصلاحي و درماني)

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

فبزيولوژي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1384

سيدصدرالدين شجاع الدين

عليرضاراهبركيخا

 

9

زبان تخصصي حسابداري

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

آمادگي جهت آزمون كارشناسي ارشد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1384

كاظم مودي

10

اموزش  پيشرفته GISArciweiw

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

جغرافيا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1385

مجيدوحداني اسدي

غلامرضا ميري

11

چشم اندازهاي ميكروبيولوژي

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

ميكروبشناسي ميكروبيولوژي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1385

رقيه قلي زاده

12

بيكاري،ديدگاهها،عوامل نهادي و حقوقي ،شاخص ها و داده هاي فصلي

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

اقتصاد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1385

نظر دهمرده

رديف

عنوان كتاب به زبان اصلي

نوع فعاليت

نوع  كتاب

 

 

تاليف

ترجمه

تصنيف

تصحيح

تجديدچاپ

درسي

كمك درسي

غيره

مربوط به درس

ناشر

تاريخ انتظار يا قبولي براي چاپ

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

13

نانوتكنولوژي

 

*

 

 

 

 

 

 

 

عمران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1385

سيدمحسن كالوندي

14

روشها و دستگاههاي استخراج مواد موثره دارويي،غذايي و صنعتي

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

گياهان دارويي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1386

سيدمهدي ميرحسيني

15

علف هاي هرز مهم غلات سردسيري

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

گياهان دارويي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1386

احمدمهربان

16

بيو شيمي باليني

 

*

 

 

 

 

 

 

 

شيمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1387

عليرضا نخعي

17

سونوشيمي

 

 

*

 

 

 

 

 

 

شيمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1387

مهدي شهركي -ژيلا صفاري – سيدمحمدرضا طباطبايي

18

زبان تخصصي براي دانشجويان شيمي

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

شيمي

دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان

1387

مهدي شهركي -ژيلا صفاري – سيدمحمدرضا طباطبايي

19

درآمدي بر روانكاوي

 

 

*

 

 

 

 

 

 

روانشناسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1387

غلامرضا ثناگو-مليحه غريبي

20

فيزيولوژي گياهي

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

كشاورزي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1387

احمد مهربان-حميدرضا گنجعلي-سيدمهدي ميرحسيني

21

روانشناسي يازي

*

 

 

 

 

 

 

 

روانشناسي

دانشگاه آزاد  زاهدان

1387

فاطمه صغري كربلايي هرفته

22

فرهنگ كليله و دمنه

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

زبان و ادبيات فارسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1387

حشمت قيصري

(واحد ايرانشهر)

رديف

عنوان كتاب به زبان اصلي

نوع فعاليت

نوع  كتاب

 

 

تاليف

ترجمه

تصنيف

تصحيح

تجديدچاپ

درسي

كمك درسي

غيره

مربوط به درس

ناشر

تاريخ انتظار يا قبولي براي چاپ

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

23

جمعيت ، تنظيم خانواده و مشاوره تنظيم خانواده

*

 

 

 

 

*

 

 

عمومي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1387

مليحه غريبي

24

مرفولوژي گياهي

 

*

 

 

 

 

 

 

 

گياهان دارويي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1388

احمد مهربان

حميدرضا گنجعلي

سيدمهدي ميرحسيني

 

25

آموزش علوم تجربي ،دانش ها و مهارتها

*

 

 

 

 

*

 

 

علوم تجربي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1388

بهروز صاحب زاده

26

توليد گياهان صنعتي

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

كشاورزي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1388

حميدرضا مبصر

27

توليد گياهان علوفه اي

*

 

 

 

 

*

 

 

كشاورزي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1388

حميدرضا مبصر

28

مبادي اصول فقه

*

 

 

 

 

*

 

 

الهيات

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1388

عليرضا مبصر

29

طبقه بندي تشخيصي بهداشت رواني و اختلالات مربوط به رشد نوزادي و اوايل كودكي

*

 

 

 

 

 

*

 

روانشناسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1388

فاطمه صغري كربلايي هرفته

30

زراعت حبوبات

*

 

 

 

 

*

 

 

زراعت و اصلاح نباتات

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1388

حميدرضا مبصر

سيدمحسن موسوي نيك

31

مروري بر فيزيولوژي انساني

 

 

 

 

*

 

*

 

 

فيزيولوژي انسان

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1389

محمدرضاشهركي

32

پديده هاي زمين شناسي جنوب شرق ايران براي بازديدهاي صحرايي

*

 

 

 

 

*

 

 

زمين شناسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1390

جعفر رهنماراد

بهروز صاحب زاده

33

آزمايشگاه زيست شناسي و جانوري

*

 

 

 

 

 

 

 

علوم ازمايشگاهي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1390

رقيه قلي زاده

 

عنوان كتاب به زبان اصلي

نوع فعاليت

نوع  كتاب

 

 

تاليف

ترجمه

تصنيف

تصحيح

تجديدچاپ

درسي

كمك درسي

غيره

مربوط به درس

ناشر

تاريخ انتظار يا قبولي براي چاپ

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

34

تشخيص و درمان بيماريهاي نقص ايمني اوليه

*

 

 

 

 

*

 

 

پرستاري و مامايي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1389

حسينعلي  خزاعي

35

در آزمايشگاه گياه شناسي

*

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1390

احمد مهربان –سيما سالار

36

محاسبات  پرستاري

 

*

 

 

 

 

 

 

پرستاري

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1390

مليحه غريبي

37

بلورشناسي (هندسي – نوري)

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

زمين شناسي و علوم تجربي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1390

بهروز صاحب زاده

شهرام حبيبي مود

38

ايكنولوژي

*

 

 

 

 

 

 

 

زمين شناسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1391

خسرو خسروتهراني

شهرام حبيبي مود

39

مباني علوم تجربي (روش علمي حل مساله )

 

 

 

 

 

 

 

 

زمين شناسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1390

بهروز صاحب زاده

40

سنگ شناسي آذرين-رسوبي-دگرگوني

 

 

 

 

 

 

 

 

زمين شناسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

1390

بهروز صاحب زاده

41

Sink Holes and sub

*

 

 

 

 

*

 

 

زمین شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

در دست داوری

کاظم شعبانی

42

مروری بر برنامه ریزی کسری خطی

*

 

 

 

 

*

 

 

ریاضی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

در د ست داوری

علی پایان

43

آنالیز عددی (1)

*

 

 

 

 

*

 

 

ریاضی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مجوز فیپا

عبد الرحمن یعقوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

عنوان كتاب به زبان اصلي

نوع فعاليت

نوع  كتاب

 

 

تاليف

ترجمه

تصنيف

تصحيح

تجديدچاپ

درسي

كمك درسي

غيره

مربوط به درس

ناشر

تاريخ انتظار يا قبولي براي چاپ

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

 

آواي عروج

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

زبان و ادبيات فارسي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

در دست بررسي

حميد صمصام

مهاجرشيخي

 

ازمايشگاه فيزيولوژي جانوري

*

 

 

 

 

*

 

 

علوم تجربی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

در حال چاپ

رقیه قلی زاده دوران محله- جواد دهمرده

 

خود آموز میکرو کنتر لرهای سری

*

 

 

 

 

*

 

 

فنی مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

در حال چاپ

حمید رضا نجاتی

 

مقدمات بیو مکانیک  ورزشی

*

 

 

 

 

*

 

 

تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

در حال چاپ

نجمه الصباح علوی زاده

 

مرجع سریع supبرنامه 2000

*

 

 

 

 

*

 

 

عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1394

کامبیز نرماشیری

 

برنامه ریزی غیر خطی

*

 

 

 

 

*

 

 

ریاضی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

در حال چاپ

محمد قاسمی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.