کارکنان

آقای دکتر علی پایان                      مدیر کل امور پژوهشی                          شماره تماس :   05431135231 
 
**خانم فرشته دهمرده                    کارشناس امور پژوهشی                        شماره تماس :05431135223**
**خانم طاهره چمنی                      کارشناس پژوهش                       شماره تماس :   05431135231**
** خانم شیرین علمی                      کارشناس پژوهش                             شماره تماس :   05431135231**
آقای دکتر مهدی ترخان                                        مدیر اداره                        شماره تماس:    05431135496
خانم سیده نسیم موسوی                                     کارشناس                         شماره تماس:     05431135222
خانم منصوره راشکی                        کارشناس آمار و اطلاعات                         شماره تماس :05431135224
 **  آقای قدرتعلی فخیره                  مدیر پژوهش دانشکده علوم انسانی                    شماره تماس: 05431135451            
 **خانم عطیه عظیمی                 کارشناس پژوهش دانشکده   فنی و مهندسی             شماره تماس: 05431135390
  **خانم زهره اسماعیل زایی        کارشناس پژوهش دانشکده روانشناسی               شماره تماس: 05431135411
  **خانم طاهره چمنی                       کارشناس پژوهش دانشکده علوم پایه                       شماره تماس: 05431135231
 **خانم مهناز نورا                       کارشناس پژوهش دانشکده حقوق                            شماره تماس: 05431135433
 
 
 
 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.