طرح های پژوهشی

نام طرح پژوهشي

نام مجري

نام خانوادگي مجري

سال شروع

سال خاتمه

وضعيت طرح

مبلغ طرح

شماره تسويه نهايي طرح

تاثير عوامل محيطي وسازماني بر كارافريني شركتي و عملكرد سازماني با بررسي نقش متغير ميانجي كارافريني شركتي

حامد

آرامش

94/4/20

94/12/20

درست اجرا

150/000/000

 

استفاده از الياف نخل خرما در ساخت چند سازه

حميد

آيباغي اصفهاني

92/3/5

92/12/5

خاتمه يافته

50/000/000

14-11-5-2205

استفاده از لجن كارخانه زيتون در ساخت چندسازه پلي اتيلن

 حميد

آيباغي اصفهاني

92/2/30

92/11/30

خاتمه يافته

98/950/000

14-11-5-21430

تشخيص حروف دستنوشته به كمك رديابي حركت دست

رضا

ابراهيم زاده

92/1/27

93/1/27

در دست اجرا

90/933/000

 

تعريف و بررسي خواصي از آنتروپي منطقي روي ساختارهاي جبري

ابوالفضل

ابراهيم زاده

93/10/20

94/5/20

خاتمه يافته

49/965/700

5/1/9061

پردازش مقياس پذير پرس و جوهايس SPARALدر پايگاه دانش RDF/OWL

رضا

ابراهيم زاده

94/3/1

94/12/1

در دست اجرا

49/541/000

 

انتروپي منطقي از ديدگاه يك مشاهداه گر روي فضاي اندازه احتمالي نسبي

ابوالفضل

ابراهيم زاده

94/5/18

94/12/18

خاتمه يافته

49/950/000

14-11-5/1-16138

آنتروپي سستمهاي ديناميكي روي يك ساختار جبري با افرازهاي نامتناهي

ابوالفضل

ابراهيم زاده   

90/12/10

91/12/10

خاتمه يافته

49/985/500

14-11-5-19495

تعريف و بررسي خواصي از گروه هاي ديناميكي و مثالهايي از ان

ابوالفضل

ابراهيم زاده   

92/4/11

92/11/11

خاتمه يافته

49965/700

14-11-5-14489

بهينه سازي الگوريتم ژنتيك مبتني بر سيستم هاي آشوبناك

رضا

ابراهيم زاده     

91/8/5

92/5/5

خاتمه يافته

48/715/500

14-11-5-2156

بررسي ميزان شيوع بيماري هاي قارچي سطحي تيناورسيكالر در خوابگاههاي دانشجويي در سال 1380

عادل

ابراهيم زاده      

80/11/15

 

خاتمه يافته

10/000/000

73-112296

بررسي فراواني انواع قارچهاي درماتوفيت (قارچهاي بيماريزاي جلدي و عامل كچليها )درمساجد شهر زاهدان

عادل

ابراهيم زاده      

82/6/25

82/12/25

خاتمه يافته

10/000/000

73-6057

بررسي اثر تاريخ كاشت بر خصوصيات فيزيولوژيكي و عملكرد چند رقم كلزا

محمدعلي

ابراهيمي

76/8/1

77/8/1

خاتمه يافته

7/790/000

73-13355

بررسي اثر مراحل مختلف محلول پاشي اوره بر سرعت دوره پرشدن موثر دانه انتقال مجدد گندم هيرمند(كراس فلات)

محمدعلي

ابراهيمي

 

82/4/31

خاتمه يافته

9/950/000

73-139241

بررسي مورفوژنر و كشت كالوس در گياه دارويي اسپند براي توليد آلكالوئيد

محمدعلي

ابراهيمي

87/3/1

87/8/30

خاتمه يافته

30/000/000

14-5/1-1162

تعيين اولويتهاي يادگيري دانشجويان سال اول دانشگاه با استفاده از مدل وارك

عليرضا

اتش پنجه

92/4/15

92/11/15

خاتمه يافته

50/000/000

14-11-5-3253

تجزيه و تحليل شكست ورقهاي مستطيل شكل و تحليل پخش دما در ورق هاي مورد نظر در زمانهاي مختلف

محمدمسعود

اژدري مقدم

85/4/1

86/2/1

خاتمه يافته

29/673/247

14-5-272

بررسي چگونگي توزيع نيرو در لينكهاي ماشين آلات راهسازي نيمه سنگين تحت اثر بارهاي گسترده و متمركز بوسيله روش F.E.M

محمدمسعود

اژدري مقدم

82/9/15

83/6/15

خاتمه يافته

14/900/000

7/8/6011

تجزيه و تحليل تنش در استخوان ران پاي ورزشكاران رزمي تحت اثر ضربات وارده بر استخوان femor

محمدمسعود

اژدري مقدم

82/8/1

83/4/31

خاتمه يافته

14/998/000

57/8/6010

بررسي حاشيه ايمني تيرهاي فلزي به ازاي مودخرابي كمانش پيچشي جانبي

محمدمسعود

اژدري مقدم

88/10/1

89/4/1

خاتمه يافته

49/969/000

14-5/1-3325

بررسي قابليت اطمينان چرخ دنده هاي مخروطي و چرخ حلزونها به ازاي مودخرابي تحت اثر بارهاي حاصل از سايش و بارهاي ديناميكي

محمدمسعود

اژدري مقدم

89/7/3

90/4/3

خاتمه يافته

50/000/000

14-5-462

نقش توسعه بازارهاي مالي در اثر گذاري سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه با تاكيد بر اقتصاد ايران

مرضيه

اسفندياري

92/4/1

93/2/1

در دست اجرا

100/000/000

 

بررسي رابطه بين ويژگي هاي شاغل با خصوصيات شغلي كاركنان دانشگاه ازاد اسلامي واحد زاهدان

موسي

اسماعيل زايي

81/9/1

82/2/31

خاتمه يافته

9/701/680

73/212953

بررسي مقايسه اي عوامل تاثيرگذار بر استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط اساتيد دانشگاه هاي ازاد  و دولتي شهر زاهدان

ذييح اله **

اللهي

91/9/12

92/7/12

خاتمه يافته

50/000/000

14-11-5-16360

روش هاي تكراري براي دستگاه معادلات خطي فازي

توفيق 

الهويرنلو         

82/5/1

82/9/30

خاتمه يافته

9/950/000

73/32073

تحليل رضايتمندي گردشگران از استان سيستان و بلوچستان (زاهدان،زابل،خاش)

محمودرضا

انوري  

89/4/1

90/10/1

در دست اجرا

50/000/000

 

سنجش ميزان رضايتمندي گردشگران در جنوب استان سيستان و بلوچستان (ايرانشهر-سراوان-كنارك-چابهار)

محمود رضا

انوري  

92/3/1

93/3/1

در دست اجرا

130/000/000

 

مطالعه قابليت هاي اماكن گردشگري در محل سازه هاي ابي استان سيستان و بلوچستان

محمودرضا

انوري  

94/8/3

95/8/3

در دست اجرا

140/000/000

 

فينسلر مدولهاي به طورمثبت فول

مهدي

ايماني نژاد

91/10/9

92/7/9

در دست اجرا

49/958/000

 

روابط همنهشتي منظم برروي ابرKجبرها

رجبعلي     

برزوئي

83/1

84/1

خاتمه يافته

1/500/000

07/8/16231

كاتگوري ابرجبرهاي BCK

رجبعلي  

برزوئي

84/7/1

85/7/1

خاتمه يافته

30/000/000

07/8/16231

بررسي ارتباط بين تغييرات اجسام كتوني  پارامترهاي بيو شيميايي سرم گاو در دوره انتقالي با بروز بيماري جابجايي شيردان در دامداريهاي صنعتي استان تهران

نويد

بصيري 

88/12/2

89/12/2

خاتمه يافته

29/980/000

 

تعيين مقدار تركيبات فنلي وازيابي خواص فيزيك و شيميايي و انتياكسيداني چند نوععسل از چند منطقه جغرافياييدر ايران

نويد

بصيري 

94/3/20

95/9/20

در دست اجرا

49/900/000

 

ارزيابي عملكرد دانشكده هاي دانشگاه ازاد اسلامي واحد زاهدان به عنوان واحدهاي تصميم گيرنده دومولفه اي

علي

پايان

90/12/7

91/8/7

خاتمه يافته 

49/847/693

14-11-5-25164

ارزيابي عملكردگروهي بااستفاده از مدلهاي وزنهاي مشترك واستفاده از ان به منظور ارزيابي عملكرد واحدهاي منطقه 14 دانشگاه ازاد اسلامي درسال تحصيلي 91-90

علي

پايان

91/9/26

92/7/26

خاتمه يافته 

99/500/000

14-11-5-13652

اصلاح مدل SBMبه منظور تخمين بهره وري در حضور داده هاي فازي با استفاده از تئوري اعتبار مطالعه موردي گروه هاي اموزشي واحد زاهدان

علي

پايان

93/12/11

94/10/11

در دست اجرا

96/000/000

 

اندازه گيري كارايي نسبي ،ابركارايي و تخمين بازده به مقياس چپ و راست در تحليل پوششي داده ها

علي

پايان

94/7/29

95/5/29

در دست اجرا

92/000/000

 

بررسي نظام ارزشي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي 1380

عبدالوهاب

پورقاز  

83/8/1

84/8/1

خاتمه يافته

15/000/000

07///8045

بررسي انتظارات و ادراكات دانشجويان كارشناسي ارشد نسبت به كيفيت خدمات اموزشي مورد مطالعه دانشگاه ازاد زاهدان

عبدالوهاب

پورقاز  

90/8/25

91/6/25

خاتمه يافته

43/500/000

14-11-5-14458

بررسي تاثيردوره هاي اموزشي تخصصي بر بهبود عملكرد كاركنان ادارات دولتي

حبيب

پيري

94/3/20

94/7/20

در دست اجرا

50/000/000

 

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه  آزاد اسلامي واحد زاهدان در مورد بيماري ايدز در سال 1383

فاطمه

تقي پور

83/2/1

83/9/30

خاتمه يافته

14/950/000

7/11067

جايگاه نقوش سنتي استان در تزيين بناها و مبلمان شهري و نقش ان در توسعه صنعت گردشگري

شهرزاد

تيموري 

89/12/1

90/5/1

خاتمه يافته

50/000/000

14-5/1-4530

بررسي جايگاه موسيقي ايراني (سنتي و پاپ)و تمايل به يادگيري آن در ميان جوانان دانشجوي (دختر و پسر )بومي زاهدان

شهرزاد

تيموري 

86/8/20

86/2/20

خاتمه يافته

30/000/000

14-5/1-7942

بررسي مقايسه اي تاثير موسيقي درماني ،نقاشي درماني وتاتردرماني بر اضطراب امتحان كودكان پسر دبستاني

شهرزاد

تيموري 

90/10/1

91/8/1

در دست اجرا

150/000/000

 

تاثير نور در گرافيك محيطي و تبليغات تجاري

شهرزاد

تيموري 

9286/19

93/2/19

خاتمه يافته

100/000/000

14-11-5-5647

بررسي جايگاه گليم سيستان و نقش آن در توسعه اقتصادي منطقه

شهرزاد

تيموري 

92/3/1

92/12/1

خاتمه يافته

150/000/000

14-11-5-5684

بررسي شيوع مصرف سيگار در دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد زاهدان

 غلامرضا  

ثناگو 

85/3/7

86/2/7

خاتمه يافته

30/000/000

7/8/8578

بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي پيرامون ازدواج 83-82

غلامرضا  

ثناگو 

82/12/2

83/8/2

خاتمه يافته

14/950/000

7/11064

بررسي ارتباط كيفيت زندگي با رضايت زناشويي پرستاران شاغل در بيمارستان تامين اجتماعي زاهدان

غلامرضا  

ثناگو 

89/9/7

90/9/7

خاتمه يافته 

48200/000

14-5-423

مناقب نبوي در آينه زيبا شناسي

حبيب

جديدالاسلامي 

85/6/1

86/6/31

خاتمه يافته

29/850/000

07/8/11825

روش انتگرال گيري عددي نيوتن كتس و رامبر براي توابع فازي

محمدعلي 

جهانتيغي

84/8/16

85/2/16

خاتمه يافته

29/950/000

7/8/5652

محاسبه شاخص بهره وري مالكموئيست با داده هاي بازه اي همراه با يك كار عملي

محمدعلي 

جهانتيغي

83/10/1

84/2/27

خاتمه يافته

14/950/000

07////6870

مروري بر ماتريس هاي فازي در دستگاه معادلات خطي فازي

محمدعلي 

جهانتيغي

87/4/30

87/10/30

خاتمه يافته 

30/000/000

14-5/1-4722

روشهاي  جديد براي حل دستگاه معادلات فازي با استفاده از روش رتبه بندي

محمدعلي 

جهانتيغي

89/3/31

89/9/30

خاتمه يافته 

50/000/000

14-5/1-7859

شاخص بهره وري مالكموئيست با استفاده از كارت امتيازي متوازن

محمدعلي 

جهانتيغي

89/11/31

90/6/30

خاتمه يافته 

100/000/000

14-5-7309

رتبه بندي اعداد فازي تعميم يافته با استفاده از فاصله و درجه تشابه

محمدعلي 

جهانتيغي

90/11/1

90/4/30

خاتمه يافته 

85/000/000

14-11-5-12018

يك اندازه فاصله جديد و روش رتبه بندي براي

محمدعلي 

جهانتيغي

91/9/1

92/2/30

خاتمه يافته 

87/500/000

14-11-5-2945

انتخب پروژه ها با منابع محدود در تحليل پوششي داده ها

محمدعلي 

جهانتيغي

91/9/2

92/2/31

خاتمه يافته 

87/500/000

14-11-5-17252

رتبه بندي واحدها بر اساس DEA  و  MCDM

محمدعلي 

جهانتيغي

90/11/1

91/4/30

در دست اجرا

87/500/000

 

تخصيص منابع ثابت در تحليل پوششي داده ها با ورودي و خروجي فازي

محمدعلي

جهانتيغي

94/8/3

95/6/3

در دست اجرا

863/000/000

 

حل عددي معادلات born infeldبا استفاده از روش هاي تكراري

محمدعلي

جهانتيغي

94/4/20

94/10/20

در دست اجرا

50/000/000

 

الگويي براي رسيدن به بيشترين بهره وري با استفاده از تحليل پوششي داده ها و اجراي آن براي گروه هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان

غلامرضا

جهانشاهلو

78/3/15

78/6/30

خاتمه يافته

8/120/000

73/69215

ارزيابي كارايي گروهي بوسيله تحليل پوششي داده ها و كاربرد ان در دانشكده هاي دانشگاه ازاد اسلامي واحد زاهدان

عليرضا

حاجي حسيني

89/12/1

90/6/1

خاتمه يافته

49/986/500

14-5/1-6325

رتبه بندي فازي گروههاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان به وسيله ادغام كارايي DEAو كارايي پيشنهادي

عليرضا

حاجي حسيني

87/3/

87/9

خاتمه يافته

29/984/980

14-5/1-5540

استفاده از روش لاپلاس آدومين وتقريب پد براي حل مساله نمايي كشش وق در مكانيك سيالات

عليرضا

حاجي حسيني

91/5/10

92/2/10

در دست اجرا

79/999/080

 

بررسي هماهنگي بين اولويت ترجيحي اساتيد و دانشجويان زبان انگليسي براي تدريس گرامر به صورت مجزا يا تلفيقي

مهدي

حاصلي سنقري  

89/12/6

90/6/6

خاتمه يافته

35/000/000

14-5/1-6060

تاثيربرنامه ريزي دقيق و هدايت شده قبل و هنگام اجراي فعاليت بر دقت ،رواني وپيچيدگي زباني نگارش فراگيان زبان دوم

مهدي

حاصلي سنقري  

91/9/1

92/4/1

در دست اجرا

70/000/000

 

مطالعه پراكندگي نخلستانها و اثرات اندر ايجاد اشتغال (پژوهش موردي : جنوب شهرستان جيرفت)

معصومه

حافظ رضازاده 

91/9/12

91/5/12

در دست اجرا

100/000/000

 

سنجش ميزان سرمايه اجتماعي و بررسي تاثير آن بر توسعه در مناطق شهري -مطالعه موردي شهر زاهدان

معصومه

حافظ رضازاده 

91/12/1

92/10/1

در دست اجرا

100/000/000

 

تحليل خطر زمين لرزه گسلش بر اساس شواهد چينه شناسي ،ريخت زمين ساختي و نو زمين زمين ساختي گسل سراوان

شهرام

حبيبي مود

92/1/18

92/10/18

در دست اجرا

100/000/000

 

تحليل ميكرو فاسيس ،بازسازي محيطي و تعيين نوسانات سطح اب دريا در نهشته هاي پرمين ناحيه كلمرد (گروه خان )

شهرام

حبيبي مود

92/3/1

93/1/1

خاتمه يافته

100/000/000

14-11-5-3251

جايگاه كبر و غرور در دين ،اخلاق،عرفان اسلامي ايراني

محمود

حسن آبادي

83/8/1

83/12/29

خاتمه يافته

14/950/000

07///4778

واكنش سه جزئي و تك ظرفي بين فناسيل برمايد و آمينهاي نوع اول در حضور كربن دي سولفيد

عليرضا

حسن آبادي

91/9/15

92/5/15

خاتمه يافته

100/000/000

14-11-5-8089

واكنش سه جزئي و تك ظرفي ميان آريل سولفاناميدها با دي آلكيل استيلن دي كربوكسيلاتها در حضور تري الكيل (اريل) فسفيتها

عليرضا

حسن آبادي

89/3/9

89/9/9

خاتمه يافته 

50/000/000

14-11-1-8602

واكنش بين آلكيل ايزوسيانيدها و دي آلكيل استيلن كربوكسيلاتها در حضور 1- آريل 2- تيوسياناتواتانون

عليرضا

حسن آبادي

91/7/26

92/1/26

خاتمه يافته 

50/000/000

14-11-5-926

سنتز تك ظرفيتي موثر پيرازولهاي استخلاف شده

عليرضا

حسن آبادي

89/11/25

90/7/25

خاتمه يافته

15/000/000

14-5/1-5238

سنتز مشتقات تري آزول -3-تيون تحت شرايط بدون حلال

 عليرضا

حسن ابادي

92/2/30

92/10/30

خاتمه يافته

100/000/000

14-11-5-2211

سنتز ايليدهاي پايدار فسفر با استفاده از استيك اسيد اريليدين هيدرازيدها و استرهاي استيليني در حضور تري فنيل فسفين

 عليرضا

حسن ابادي

92/10/17

93/8/5

خاتمه يافته

150/000/000

14-11-5-2022

سنتز مشتقات تيازول ايل -پيرازول اون با استفاده از واكنش چهار جزيي و تك ظرفي

عليرضا

حسن ابادي

93/10/10

94/10/10

خاتمه يافته

150/000/000

14-11-5/1-15216

مطالعه واكنش بين 4-هيدروكسي كومارين با ملدروم اسيد و اليدهاي اروماتيك در حضور پاي پيريدين

عليرضا

حسن ابادي

94/7/25

95/7/25

درست اجرا

150/000/000

 

بررسي تاثير بهره وري نيروي انساني براشتغال در صنايع استان س و ب

فرهاد   

حسين پور 

82/7/1

83/2/1

خاتمه يافته

9/949/100

07///5043

بررسي تاثير مهندسي ارزش بر صنايع استان س و ب

فرهاد   

حسين پور 

84/2/1

84/8/1

خاتمه يافته

12/125/000

07/8/10329

تعيين عوامل موثر بر ارتباط دانشگاه و صنعت و ارائه راهكارهاي عملي جهت بهبود اين ارتباط(استان س و ب

فرهاد   

حسين پور 

84/12/14

85/6/14

خاتمه يافته

29/990/000

07/8/12656

بررسي عوامل موثر بر بهره ري  رتبه بندي آنها

فرهاد   

حسين پور 

82/7/1

83/2/1

خاتمه يافته

9/859/000

 

بررسي تاثير دوره هاي آموزشي بر افزايش سطح دانش ،مهارت و تغيير نگرش در كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

فرهاد   

حسين پور 

87/2/1

88/5/1

خاتمه يافته

 

14-5/1-7789

موتور جستجوي درونكاوي در پشتيباني كشف اطلاعات مشكوك با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي

 جواد

حسين خاني

92/4/20

92/12/20

خاتمه يافته

50/000/000

14-11-5-5947

بررسي انواع روشهاي محدوديت وزني در مدلهاي تحليل پوششي داده ها (DEA)

 فرانك

حسين زاده سلجوقي

83/12/3

84/6/1

خاتمه يافته

14/950/000

07////8044

محاسبه انديس بهره وري MQUISTبا استفاده از مدلهاي شعاعي و غيرشعاعي و اندازه راسل در تحليل پوششي داده ها

 فرهاد

حسين زاده لطفي

82/9/1

83/2/1

خاتمه يافته

9/950/000

73/3265

تراكم در تحليل پوششي داده ها ي احتمالي و بكارگيري ان در يك كار عملي

 فرهاد

حسين زاده لطفي

84/12/14

85/5/14

خاتمه يافته

29/950/000

7/8/2413

مقايسه روشهاي جايابي و يك روش جديد جايابي به كمك تحليل پوششي داده ها با شاخصهاي كمي ،كيفي ،ترتيبي و بازه اي

 فرهاد

حسين زاده لطفي

82/9/1

83/2/1

خاتمه يافته

9/985/000

73/41156

تحليل مميز به كمك تحليل پوششي داده ها

 فرهاد

حسين زاده لطفي

83/8/1

83/12/27

خاتمه يافته

14/950/000

07///8046

سنتز تركيبات جديد با استفاده از واكنش 4 هيدروكسي كومارين و تركيبات استيلني كم الكترون در شرايط بدون حلال

سيدمحمدرضا

حسيني طباطبايي

90/9/26

91/5/26

خاتمه يافته 

99/000/000

14-11-1-16430

بررسي توزيع تنوع آللي كانديدا آلبينكس در بيماران مبتلا به ولوواژينيت كانديديايي با استفاده از روش مولكولي PCR-SSCPو مقايسه استرين ها با سكوانسينگ در شهرزاهدان

فرزانه

خادم ثامني

92/4/29

93/1/29

خاتمه يافته 

100/000/000

14-11-5-15773

تاثير حزب توده ايران در وقوع كودتاي 28 مرداد

ضيا 

خزاعي  

81/11/28

82/1/28

خاتمه يافته

9/900/000

73/44412

سياست و اهداف توسعه طلبانه روسيه و انگلستان نسبت به مرزهاي شرقي ايران در دوره قاجاريه مطالعه موردي جدايي هرات و تقسيم سيستان

ضيا 

خزاعي  

84/8/1

85/2/1

خاتمه يافته

15/000/000

07/8/14182

سياست امنيتي رضا شاه در بلوچستان

ضيا 

خزاعي  

83/12/20

84/3/20

خاتمه يافته

15/000/0000

7/8/8575

سياست امنيتي محمدرضا شاه در بلوچستان

ضيا 

خزاعي  

86/5/14

86/11/14

خاتمه يافته 

30/000/0000

7/8/9012

بررسي نسبت سلولي T h(helper) به T c( cytotoxic)  در بيماران كودك هموفيلي مراجعه كننده به بيمارستان علي بن ابيطالب در سال 92

حسينعلي **

خزاعي  

92/4/4

92/12/4

در دست اجرا

50/000/000

 

سنتز مشتقات مالئات از طريق چند جزئي بر مبناي ايزوسيانيدها : واكنش 2- مركاپتوبنزاكسازول با ايزوسيانيدها و دي آلكيل استيلن كربوكسيلاتها

خاطره

خندان باراني 

92/2/30

92/10/30

خاتمه يافته

100/000/000

14-11-5-22052

سنتز مشتقات الكيل 1- سيكلوهگزيل -4- (سيكلوهگزيل كربامويل)-5و2-دي اكسو-5و2- دي هيدرو H1- پيرول -3-كربوكسيلات با رويكرد توسعه اي

خاطره

خندان باراني 

91/8/30

92/2/30

خاتمه يافته 

50/000/000

14-11-5-3560

سنتز تك ظرفي كتين ايمين ها در شرايط بدون حلال واكنش الكيل ايزوسيانيدها بت دي الكيل استيلن دي كربوكسيلاتها در حضور CHاسيدي

خاطره

خندان باراني 

92/11/10

93/7/10

خاتمه يافته 

100/000/000

14-11-5-13073

سنتز مشتقات پيرول از طريق واكنش تك ظرفي و سه جزيي

خاطره

خندان باراني 

93/8/7

94/4/7

خاته يافته

100/000/000

14-11-5-6958

بررسي شيوع و علل مصرف مواد مخدر در دانشجويان زاهدان در سال 1386

 فاطمه

خوشخو            

85/9/28

86/3/28

خاتمه يافته-برون دانشگاهي

22/500/000

07-20-4-10627

مقايسه برخي عوامل خطر ابتلا به انفاركتوس ميوكارد در زنان و مردان بستري در بيمارستانهاي شهر زاهدان 1385

 فاطمه

خوشخو            

85/7/25

86/2/25

خاتمه يافته

30/000/000

14/5/1602

بررسي مقايسه اي وضعيت بهداشت روان اعضا هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان با دانشگاه سيستان و بلوچستان سال 1384

 فاطمه

خوشخو            

84/2/1

84/7/1

خاتمه يافته

14/800/000

07///7492

بررسي تلفيق دو روش تن آرامي و موسيقي درماني بر شاخص هاي بيوشيميايي خون در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان علي اصغر زاهدان 1385

 فاطمه

خوشخو            

85/10/2

86/8/2

خاتمه يافته

59/900/000

14-5-1603

تعيين  شيوع  و عوامل مرتبط با سيگار كشيدن دانش آموزان پسر پيش دانشگاهي دبيرستانهاي  شهر زاهدان در سالهاي 86-85

 فاطمه

خوشخو            

85/9/28

86/3/28

خاتمه يافته-برون دانشگاهي

22/500/000

07/20/4/10627

ارزيابي اقتصادي گازرساني به استان سيستان و بلوچستان

نظر

دهمرده            

82/10/8

83/4/8

خاتمه يافته

15/000/000

07////6338

بررسي نقش فارغ التحصيلان  دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان در اشتغالزايي استان سيستان و بلوچستان

نظر

دهمرده            

86/5/1

86/11/1

خاتمه يافته

50/000/000

73/371067

مقايسه مقاومت فشاري ملات ماسه سيمان تهيه شده با آب مناطق مختلف شهرستان زاهدان

فردين

رئوفي            

83/4/1

84/3/1

خاتمه يافته

14/930/000

07//6866

بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان با تاكيد بر نقش تربيت بدني

عليرضا

راهبركيخاژاله 

84/1/27

84/7/27

خاتمه يافته

15/000/000

7/8/9570

 بررسي و ارزشيابي وضعيت طرحهاي موجود در  دروس تربيت بدني

عليرضا

راهبركيخاژاله 

82/3/31

82/10/31

خاتمه يافته

8/416/100

73/136499

بررسي ويژگيهاي آنتروپومتريكي اندام فوقاني دانشجويان دانشگاه ازاد واحد زاهدان

عليرضا

راهبركيخاژاله 

89/8/1

91/8/1

خاتمه يافته

95/000/000

 

رابطه بين رشد مهارتهاي حركتي با امادي جسماني و رشد اجتماعي دانش اموزان پسر سال سوم راهنمايي

عليرضا

راهبركيخاژاله 

89/9/1

90/9/1

خاتمه يافته

50/000/000

14-11-5-23760

بررسي ميزان شيوع ناهنجاريهاي اسكلتي و عادات روزانه دانشجويان پسر  دانشگاه ازاد زاهدان و ارائه پيشنهاد اصلاحي حركتي

عليرضا

راهبركيخاژاله 

85/5/5

86/5/5

خاتمه يافته

30/000/000

14-5/1-5636

بررسي تعهد سازماني و ارتباط ان با رضايت شغلي از ديدگاه هعضا هيات علمي دانشگاه هاي دولتي و ازاد اسلامس س و ب

عليرضا

راهبركيخاژاله 

92/4/1

93/4/1

خاتمه يافته

50/000/000

14-11-5-13074

بررسي انواع و ميزان شيوع آسيب هاي ورزشي در ميان دانشجويان ورزشكار پسر دانشگاه ازاد واحد زاهدان

عليرضا

راهبركيخاژاله 

85/10/1

86/10/1

خاتمه يافته 

49/000/000

14-5/1-4301

روش تجزيه آدومين براي حل دستگاه معادلات خطي فازي

محمدرضا

رخشاني    

85/1/1

85/6/31

خاتمه يافته

25/390/000

07/8/14181

بهينه سازي توابع عضويت فازي توسط الگوريتم ژنتيك

محمدرضا

رخشاني    

91/10/2

92/6/2

در دست اجرا

70/000/000

 

بررسي رابطه انتروپي ترازنانه (تركيب تغيرات ترازنامه ) و ريسك شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمودرضا

رخشاني    

90/12/1

91/6/1

خاتمه يافته

60/000/000

14-11-5-11983

بررسي روشهاي قيمت گذاري سهام در بورس اوراق بهادار

محمودرضا

رخشاني    

93/9/24

94/4/24

در دست اجرا

100/000/000

 

الگوريتم ژنتيك كوانتومي به منظور بهينه سازي مسايل چند متغيره و بررسي مزاياي ان نسبت به الگوريتم ژنتيك

محمدرضا

رخشاني    

93/10/1

93/4/1

در دست اجرا

70/000/000

 

بررسي تحليلي عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران و برسي ناهنجاريهاي مربوط به ان

محمودرضا

رخشاني    

94/3/10

94/7/30

در دست اجرا

50/000/000

 

ارائه الگوريتم ژنتيك كوانتومي به منظور بهينهسازي مسايل چند متغيره و بررسي مزاياي ان نسبت به الگوريتم ژنتيك

محمدرضا

رخشاني    

93/12/11

94/6/11

در دست اجرا

70/000/000

 

بررسي واكنش اپوكسيدها و تركيبات كم الكترون تحت شرايط مايكروويو

فرامرز

رستمي چراتي

91/3/11

91/10/11

خاتمه يافته

99/500/000

14-11-5-6806

استفاده از تكنيك سنتزي شيمي آلي براي مقادير ناچيز يونهاي آهن و كاربرد آن در سازه هاي بتن آرمه

فرامرز

رستمي چراتي

84/5/20

85/2/20

خاتمه يافته

12/688/000

14/5/4446

تهيه آزوبنزون كراون اترها

فرامرز

رستمي چراتي

84/11/10

85/5/10

خاتمه يافته 

29/748/000

7/4/5603

شيوه هاي قانوني و ترفندهاي تحصيل تابعيت ايران توسط اتباع افغانستان و آثارحقوقي آن مروري بر بحث تابعيت مضاعف

حميدرضا 

رفيعي فنود  

85/3/7

85/9/7

خاتمه يافته

29/920/000

7/8/5640

وضعيت توقيف وجوه نقدي حسابهاي مشتريان بانكها در شعب خارج از كشور

علي

روانان       

93/1/17

93/7/17

در دست اجرا

50/000/000

 

تعيين نياز آبي دو رقم چمن و انتخاب بهترين روش محاسبه تبخير و تعرق در منطقه زاهدان

علي

روحاني            

86/5/10

87/5/10

خاتمه يافته 

49/450/000

14-5/1-5971

چشم اندازهاي شعر اييني و جايگاه ان در پيگيري اهداف نظام جمهوري اسلامي

بهروز

رومياني

94/5/18

95/2/18

در دست اجرا

74/800/000

 

بررسي نهج البلاغه بر تغيير نگرش ايرانيان در زمينه عدل با استناد به شعر فارسي در سده هاي دهم تا سيزدهم

بهروز

رومياني

92/6/4

93/3/4

خاتمه يافته

74/000/000

14-11-5-3254

بررسي تاثير شعر وانديشه حضرت امام خميني

بهروز

رومياني

94/1/30

94/9/30

در دست اجرا

50/000/000

 

سيماي عرفاني امام علي در شعر عهد صفويه

بهروز

رومياني           

91/7/1

92/3/1

خاتمه يافته

44/500/000

1702

شهود انوار در آثار شاگردان نجم كبري

بهروز

رومياني           

90/12/7

91/9/7

خاتمه يافته 

74/500/000

14-11-5-16630

بررسي نورمحمديه در عرفان اسلامي

بهروز

رومياني           

90/11/28

91/7/27

خاتمه يافته 

30/000/000

14-11-5-12559

سيماي عرفاني پيامبر در عرفان اسلامي

بهروز

رومياني           

91/10/16

92/7/16

در دست اجرا

70/000/000

 

مهدويت در متون نثر فارسي

بهروز

رومياني           

92/6/4

93/3/4

در دست اجرا

76/000/000

 

بررسي تاثير نهج البلاغه بر تغيير نگرش ايرانيان در زمينه عدل با استناد به شعر فارسي در سده هاي دهم تا سيزدهم

بهروز

رومياني           

92/6/4

93/3/4

در دست اجرا

 

 

تعيين يك لايه شاخص و بررسي عوامل موثر ضخامت لايه هاي روئين ،نوع رسوب ،سن نسبي و جنس مواد بر فشار پيش تركيبي بخشي از دشت سيستان

جعفر 

رهنماراد          

82/4/1

83/3/1

خاتمه يافته

10/000/000

73/295471

تهيه مدل آب زير زميني جهت استفاده در امكان سنجي و مديريت منابع آب ايرانشهر

جعفر 

رهنماراد          

86/2/1

87/2/1

خاتمه يافته

98/000/000

81/330524

ارتباط بين  ساختارهاي تكنوتيكي  گنبدهاي نمكي و گسلهاي پي شنگي بااستفاده از پردازش داده هاي رقومي ماهواره اي ،تصاوير هوايي و كنترل زميني در جنوب شرق زاگرس

جعفر 

رهنماراد          

82/7/1

83/6/31

خاتمه يافته 

190/000/000

73/73332

بررسي ميزان آلودگي آبهاي زيرزميني در دشت رفسنجان به عناصر سنگين درمناطق آبياري شده توسطرودخانه شور

جعفر 

رهنماراد          

87/12/1

88/12/1

در دست اجرا

191/000/000

 

بررسي تاثير عصاره چاي سبز بر مشخصات انتروپومتري زنان چاق مراجعه كننده به مذاكز بهداشتي و درماني زاهدان 

پروانه

ساراني علي ابادي

92/4/5

92/12/5

خاتمه يافته

100/000/000

14-11-5-10994

بررسي بوطيقاي شعر حكيم سنايي غزنوي و نظامي گنجوي

مصطفي

سالاري          

90/10/1

91/4/1

خاتمه يافته

49/750/000

14-11-5-18056

كاركرددوگانه رنگ سياه در عرفان اسلامي

مصطفي

سالاري          

91/10/16

92/7/16

خاتمه يافته

70/000/000

14-11-5-7307

بررسي شعر انقلاب و انقلاب شعري در ادب معاصر

مصطفي

سالاري          

92/6/24

92/3/24

خاتمه يافته

815/000/000

14-11-5-21429

كاربرد ابزارهاي هنري در تبيين مفاهيم عرفاني

مصطفي

سالاري          

92/2/28

92/12/25

خاتمه يافته

70/000/000

14-11-5-20936

ضديت با امپرياليسم در شعر شاعران معاصر

مصطفي

سالاري          

94/1/30

94/9/30

در دست اجرا

50/000/000

 

تاثير دفاع مقدس بر شكل گيري مضامين جديد در شعر پارسي

مصطفي

سالاري          

94/5/5

95/2/23

در دست اجرا

77/000/000

 

تاثير يادگيري مشاركتي و سنتي بر تفكر انتقادي دانشجويان پستاري دانشگاه ازاد اسلامي در مواجهه با بيماران بستري در بخش اورژانس بيمارستان تامين اجتماعي زاهدان در سال 94

افسانه

سرابندي

94/8/3

95/11/3

در دست اجرا

50/000/000

 

بررسي اثرات فشار عصبي و رواني ناشي از محيط كار بر عملكرد كاركنان

عليرضا

سرگلزايي     

83/6/1

84/3/1

خاتمه يافته

14/550/000

07/8/959

بررسي رابطه بين سياستهاي انگيزشي (با استفاده از نظريه كلتين آلدرفر-تئوري E.R.G) با ارتقا كارايي كاركنان دانشگاه سيستان و بلوچستان

عليرضا

سرگلزايي     

84/7/13

85/3/13

خاتمه يافته

14/550/000

07/14/16555

حقوق قابل استيفاي زنان مطلقه به هنگام طلاق

زينب

سنچولي           

88/10/20

89/7/20

خاتمه يافته

28/000/000

 

نظريه درختان ريشه دار براي حل معادلات ديفرانسيل

 عليرضا

سهيلي         

85/5/1

86/5/1

خاتمه يافته

30/000/000

14-5/1-2560

تدوين برنامه استراتژيك دانشگاه آزاد اسلامي

كيوان

شاهقليان          

88/3/1

 

خاتمه يافته

100/000/000

 

تاثير بكارگيري رايانه بر بهره وري نيروي انساني در بخش اداري صنعت (مورد صنعت خودرو)

كيوان

شاهقليان          

87/2/1

87/12/1

خاتمه يافته 

30/000/000

14/5/4443

مطالعه رسوبشناسي و ويژگي هاي ژئوشيميايي توالي هاي توربيدايتي واحد زابلي ،استان سيستان و بلوچستان

كاظم

شعباني

90/4/11

91/7/1

خاتمه يافته 

99/000/000

14-11-5-21972

پالئوايكنولوژي اثر فسيل هاي نهشته هاي فليشي ائوسن منطقه سراوان و زابلي (مهرستان) استان سيستان و بلوچستان

كاظم

شعباني

92/1/20

92/12/20

در دست اجرا

100/000/000

 

رسوب شناسي نهشته هاي آذر آواري اتشفشان تفتان

كاظم

شعباني

94/4/20

95/4/20

در دست اجرا

100/000/000

 

تعيين ظرفيت ستونهاي بتني دايرهاي مقاوم سازي شده با cfrpبا استفاده ازشبكه هاي بهينه فرا اكتشاف

مهدي

شهركي

94/3/10

94/11/10

در دست اجرا

50/000/000

 

بررسي ،تغييرات فاكتورهاي اصلي شيميايي در آب چاههاي شهرستان ايرانشهر با خشكسالي ،طي يك دوره دهساله

 مهدي

شهركي    

87/3/1

87/9/1

خاتمه يافته 

30/000/000

14-5/1-4137

استفاده از تكنيك قطبيت حلال در فراورش مواد غير فرار در گياه با گونه(فيل گوش )

 مهدي

شهركي    

88/12/22

89/5/2

خاتمه يافته 

50/000/000

14-5/1-4971

سنتز تركيبات مزدوج و غير اشباع از دي ان هاي جديد با استفاده از واكنش تركيبات استيلني كم الكترون و 1 و 3- دي كربونيل در مجاورت آمين ها

 مهدي

شهركي    

90/4/6

90/9/6

خاتمه يافته 

48/000/000

14-5/1-8378

يك موتور جستجوي درونكاوي در پشتيباني وبكاوي جنايي

امين

شهركي مقدم     

90/11/1

91/9/1

خاتمه يافته

148/000/000

14-11-5-4489

بكاربردن تكنيك هاي اناليز شبكه اجتماعي و تحليل لينك در موتور جستجوي درونكاوي مبتني بر وبكاوي تروريستي

امين

شهركي مقدم     

92/4/20

93/2/20

در دست اجرا

14/940/000

 

ارائه يك طبقه بند سلسله مراتبي جهت تشخيص حمله در تشخيص نفوذ شبكه

امين

شهركي مقدم     

94/3/10

94/10/10

در دست اجرا

100/000/000

 

بررسي نقوش فرش مشهد در طراحي لباسهاي امروزي زنان ايراني

ناهيد

شهرياري

91/12/28

92/5/28

خاتمه يافته

50/000/000

14-11-5-223022

نشانه هاي نمادين ايزدبانو اناهيتا در باورهاي ايراني

ناهيد

شهرياري

93/7/26

94/3/26

در دست اجرا

150/000/000

 

بررسي اثر زمانهاي مختلف برداشت گلچه بر عملكرد دانه و روغن دو رقم گلرنگ در منطقه زاهدان

ابراهيم

صباغ          

89/4/15

89/12/15

در دست اجرا

49/650/000

 

اثر كودهاي بيولوژيك بر اجزا عملكرد و بيان ژن هاي مقاومت خيار گلخانه اي به بيماري بوته ميري ناشي از گونه هاي پيتيوم

ابراهيم

صباغ          

92/4/15

93/10/15

در دست اجرا

149/250/000

 

سنتز و شناسايي كمپلكس تك هسته اي مس باليگاند دو دندانه اي 10،1فنانترولين

ژيلا

صفاري           

91/10/15

92/4/15

خاتمه يافته

50/000/000

14-11-5-6959

سنتز نانو ساختارهاي مغناطيسي و كاربرد ان در تهيه نانو كامپوزيت ها بر پايه پليمر مغناطيسي

ژيلا

صفاري           

92/5/1

93/5/1

خاتمه يافته

150/000/0000

14-11-5-12926

بررسي كيفيت شيميايي و ميكروبي آب شرب شهر زاهدان در سال 1386

ژيلا

صفاري           

86/3/1

87/3/1

خاتمه يافته 

30/000/000

14-5/1-4136

سنتز و شناسايي كمپلكس تك هسته اي مس 11 با ليگاندهاي 1و10 فنانترولين /باي پيريدين و ايمينولاكتونها و مطالعه بر همكنش با DNA

ژيلا

صفاري           

93/1/17

93/11/17

در دست اجرا

100/000/000

 

تهيه نانو كامپوزيتهاي مغناطيسي و بررسي خواص فتو كاليستي در حذف الاينده هاي آلي

ژيلا

صفاري           

93/7/23

94/7/15

خاتمه يافته

150/000/000

14-5/1/15217

بررسي قابليت جذب نانو ذرات اكسيد منگنز در حذف الودگيهاي  رنگ از فاضلاب ها

ژيلا

صفاري           

94/7/18

95/7/18

در دست اجرا

130/000/000

 

مقايسه اثرات جانبي فنيل بوتازون،فلونيكسين مگلومين و كتوبروفن در بزها

رضا 

صفرچي       

86/2/1

87/5/1

خاتمه يافته 

29/999/870

14/5/4023

رويكرد نقد اجتماعي و فرهنگي در مخزن الاسرار نظامي

حميد 

صمصام          

83/4/20

83/9/20

خاتمه يافته

14/950/000

07//1274

پيامبر اعظم (ص) در شعر عرفان فارسي تا قرن دهم

حميد 

صمصام          

85/9/20

86/5/20

خاتمه يافته

29/850/000

14/5/4445

نقد شعرا از رودكي تا جامي (استنباط،تحليل و طبقه بندي آراي شاعران ايراني درباره شعر و در باب شعرا)

حميد 

صمصام          

85/7/20

86/10/20

خاتمه يافته

59/350/000

14-5/1-5857

معرفي ويژگيهاي دين و مذهب و بررسي زمينه هاي تفاوت اديان و مذاهب و راهكارهاي تقريب و وحدت از منظر ناصرخسرو،سنايي،عطار و مولوي

حميد 

صمصام          

90/9/1

91/7/1

خاتمه يافته

99/650/000

5-1-23385

استخراج،تحليل و طبقه بندي مثل هاي قراني از نظر ادبي

حميد 

صمصام          

84/9/12

85/3/14

خاتمه يافته

29/500/000

14-5-1572

بررسي معناشناختي و جمال شناختي دعاهاي ماه مبارك رمضان با تكيه بر مفهوم دعا در قران

حميد 

صمصام          

92/5/1

93/5/1

خاتمه يافته

100/000/000

14-11-5-21426

بررسي ايين سوگواري در شعر فارسي تا قرن ششم و مقايسه ي ان با شيوه ي عزاداري در سيستان امروز

حميد 

صمصام          

92/4/1

93/4/1

خاتمه يافته

100/000/000

14-11-5-20935

تعامل زن و جامعه در شاهنامه و بازتاب ان در جامعه امروز

حميد 

صمصام          

94/5/18

95/10/15

در دست اجرا

50/000/000

 

تعامل زن و جامعه در ادب منظوم غنايي نمايشي تا قرن هفتم و بازتاب ان در  جامعه امروز

حميد 

صمصام          

94/5/18

95/3/23

در دست اجرا

134/000/000

 

بررسي وقوع خطاهاي دارويي و ديدگاه پرستاران در خصوص موانع گزارش دهي در پرستاران شاغل در بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در سال 1391

 ارزو

عبداللهي

92/4/1

92/10/1

در دست اجرا

50/000/000

 

ابعاد وجودي،يا بررسي ميزان اعتبار نظريه تحول روحي سنايي

حسنيه

عبيدي     

90/10/1

91/4/1

در دست اجرا

49/750/000

 

بررسي جنبه دين و دينداري در اشعار فاطمه راكعي ،سعيد بيابانكي ،نصراله مرداني ،طاهره صفارزاده

حسنيه

عبيدي     

94/3/20

94/9/20

در دست اجرا

50/000/000

 

مقايسه ميان ميزان و شيوع و علل اسيبهاي ورزشي دانشجويان دختر و پسر رشته تربيت بدني دانشگاه ازاد اسلامي واحد زاهدان

نجمه الصباح

علوي زاده    

91/8/1

92/2/1

خاتمه يافته

50/000/000

14-11-5-2943

تاثبر هشت هفته تمرين هوازي بر سطوح بيوماركرهاي قلبي -عروقي مردان غير فعال

نجمه الصباح

علوي زاده    

 

 

در دست اجرا

135/035/400

 

بررسي سلامت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي

مليحه  

غريبي             

80/9/15

81/6/15

خاتمه يافته

10/000/000

73/58354

بررسي عوامل مرتبط در استفاده از كلر1% براي تعيين ميزان آگاهي خانوارهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت استان س وب

مليحه  

غريبي             

80/3/4

80/9/4

خاتمه يافته

28/500/000

73/23459

بررسي تاثير نيازهاي آموزشي بهداشت دوران بلوغ دختران دانش آموز سوم راهنمايي سال 83-82

مليحه  

غريبي             

82/11/15

83/10/30

خاتمه يافته

14/950/000

7/11593

بررسي فاكتورهاي موثر بر تاخير رشد كودكان كمتر از 2 سال تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر زاهدان 1378

مليحه  

غريبي             

78/9/3

79/3/15

خاتمه يافته

9/700/000

4/25875

بررسي ميزان رعايت قلمرو انساني توسط پزشك و پرستار از ديدگاه بيماران بستري در بيمارستانهاي منتخب زاهدان

مليحه  

غريبي             

85/4/1

86/2/1

خاتمه يافته

30/000/000

7/8/8917

بررسي فراواني خشونت خانگي و ارتباط آن با افسردگي در زنان باسواد مراجعه كننده به واحد بهداشت خانواده در مراكز بهداشتي درماني زاهدان

مليحه  

غريبي             

88/4/1

89/4/1

خاتمه يافته 

30/000/000

14-5/1-5638

تشخيص و تفكيك عوامل لشمانيوز جلدي با روشهاي RAPD-PCR,RFLP

سيدحميد

فرخي فر            

85/7/17

85/12/17

خاتمه يافته

30/000/000

07/8/1300

تحليل قابليت اعتماد خمش در تيرهايبتن تقويت شده با پليمرهاي مسلح به فيبرهاي آراميد

علي

قدس             

92/4/24

92/9/24

خاتمه يافته

49/700/000

14-11-5-23253

بررسي خوردگي ميلگرد در بتن نيمه سبك

علي

قدس             

92/5/23

92/12/23

خاتمه يافته

99/768/000

14-11-5-3260

تحليل قابليت اعتماد برش در تيرهاي بتن ارمه تقويت شده با پليمرهاي مسلح به فيبرهاي شيشه اي

علي

قدس             

90/12/2

91/4/2

خاتمه يافته 

49/700/000

14-11-5-9530

ارزيابي گزينه هاي مناسب در بهسازي لرزه اي اسيب پذيري مدارس استان سيستان و بلوچستان

علي

قدس             

91/12/28

92/12/28

در دست اجرا-برون دانشگاهي

300/000/000

 

بررسي و ارزيابي قانون خوردگي فارادي در بتن مغناطيسي

علي

قدس             

93/8/28

94/2/28

در دست اجرا

49/700/000

 

امكان سنجي استفاده از بتن مغناطيسي در محيط و ساختمان هاي اموزشي دانشگاه ازاد اسلامي واحد زاهدان

علي

قدس             

93/9/1

94/11/2

خاتمه يافته

148/968/000

14-11-5-13967

برنامه ريزي نيمه معين

مهديه

قرباني            

83/5/1

83/11/1

خاتمه يافته

14/950/000

7/12/1982

بررسي سرواپيدميولوژيك بروسلوز در مراجعين به مراكز درماني شهر زاهدان

رقيه        

قلي زاده            

82/4/1

82/11/1

خاتمه يافته

9/846/300

73/29514

بررسي ميزان آلودگي شايع سالمونلايي گوشتهاي مرغ مصرفي شهرستان زاهدان در سال 1383

رقيه        

قلي زاده            

83/9/10

84/2/10

خاتمه يافته

14/990/000

07///4779

بررسي ميزان شيوع عفونتهاي ادراري در كودكان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر زاهدان 82

رقيه        

قلي زاده            

82/10/10

83/2/20

خاتمه يافته

15/000/000

7//6332

بررسي ميزان الودگيهاي سالمونلايي و كامپيلوباكتريا سطح خارجي پوسته تخم مرغهاي مصرفي شهر زاهدان در سال 1385

رقيه        

قلي زاده            

85/3/1

86/3/1

خاتمه يافته

30/000/000

14-5/1-5305

بررسي عوامل باكتريايي در بيماران تب دار مراجعين به بيمارستان

رقيه        

قلي زاده            

84/3/20

84/8/20

خاتمه يافته

15/000/000

07/8/10320

بررسي ميزان آلودگي باكتريولوژيكي شير خام و پاستوريزه مصرفي در شهر زاهدان سال 1391

رقيه        

قلي زاده            

91/10/19

92/2/19

خاتمه يافته

99/500/000

14-11-5-2212

بررسي اثرات ضد ميكروبي دوگونه قارچ ماكروسكوپي

رقيه        

قلي زاده            

90/2/30

90/8/30

خاتمه يافته 

50/000/000

14-11-5-16798

بررسي تركيبات سه گونه قارچ ماكروسكپي با استفاده از GC-MASSو مقايسه  ان با انتي بيوتيك هاي سنتيك انتخابي

رقيه        

قلي زاده            

90/8/8

91/4/8

در دست اجرا 

99/500/000

 

بررسي فراواني ژن هاي blanدر ايزوله هاي باليني سودوموناس انروژينوزا مركز درمانبي شهر زاهدان

رقيه        

قلي زاده            

94/5/12

95/5/12

در دست اجرا

99/500/000

 

بررسي رابطه بين سلامت روان و التزام عملي به اعتقادات اسلامي در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان

 فاطمه صغري

كربلايي هرفته

84/10/20

85/10/20

خاتمه يافته

25/000/000

14-5/1-5637

بررسي اثر سوخت و استفاده از مخلوط سوخت بر سنتز احتراقي اكسيد تنگستن تحت حضور امواج مايكروويو

 ميترا

كريمي سفيددشتي

93/4/10

94/4/10

در دست اجرا

50/000/000

 

اثرات پناهندگان افاغنه بر نظام اكولوژيكي شهر زاهدان

 مريم 

كريميان بستاني            

82/3/15

82/9/15

خاتمه يافته

8/442/400

73/133352

ارزيابي و تحليل ميزان رضايتمندي شهروندان از كيفيت محيط شهري . مطالعه موردي شهر زاهدان

 مريم 

كريميان بستاني            

91/12/1

92/10/1

خاتمه يافته

100/000/000

 

سيما و منظرشهري و ارايه راهكارهاي مناسب جهت ترويج فرهنگ بومي

مريم

كريميان بستاني            

93/10/10

94/10/10

در دست اجرا

150/000/000

 

تاثير لجن كارخانه بعنوان پركننده بر روي خواص فيزيكي و مكانيكي چند سازه

 مهدي

كلاگر          

91/1/31

91/10/30

در دست اجرا

49/188/000

 

تاثيردفعات بازيافتپلي اتيلن برخواص مكانيكي چندسازه

 مهدي

كلاگر          

91/10/9

92/2/9

در دست اجرا

50/000/000

 

زمين شناسي ،كاني شناسي و سيالات درگر آنتيموان توزگي

 محمدگل

كهرازه   

88/8/30

89/2/30

خاتمه يافته 

30/000/000

14-5/1-4371

اكتشافات ليتوژئوشيميايي طلا در منطقه در گيابان (جنوب زاهدان)

 محمدگل

كهرازه   

89/9/1

90/6/1

خاتمه يافته 

91/250/000

14-5/1-4014

اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات سنگين شامل مس،روي،آهن،سرب،نيكل،كادميوم در منابع آب شهر زاهدان با استفاده از روش جذب اتمي و كوره گرافيتي

 محمدگل

كهرازه   

89/11/25

90/9/25

خاتمه يافته 

91/500/000

14-11-5-11248

بررسي پراكندگي عناصر اورانيوم ،توريوم در نقشه 100000/1 زاهدان

 محمدگل

كهرازه   

90/8/15

91/4/15

خاتمه يافته 

138/500/000

14-11-5-5734

بررسي پراكندگي عناصر اورانيوم ،توريوم در برگه  100000/1فتحاباد و گور بالا (منطقه بم )

 محمدگل

كهرازه   

91/9/1

92/9/1

خاتمه يافته 

150/000/000

14-11-5-4110

مطالعه پراكندگي و ويژگي هاي زمين شناختي منابع كائولن در شمال غرب دلگان

 محمدگل

كهرازه   

91/8/9

92/2/1

خاتمه يافته 

140/000/000

14-11-5-22767

پراكندگي غلظت و منشا كاني هاي سنگين در برگه 100000/1 چهل كوره

 محمدگل

كهرازه   

93/6/31

94/6/31

در دست اجرا

150/000/000

 

پراكندگي غلظت و منشا كاني هاي سنگين در برگه 100000/1  نوك اباد

محمدگل

كهرازه   

94/6/15

95/1/15

در دست اجرا

60/000/000

 

مدل سازي عددي توزيع ميزان شاخص (BOD)در رودخانه ها و بررسي اثر پارامترهاي هيدروليكي و غير هيدروليكي بر تغييرات آن .

 مجيد

گلوي              

86/5/1

87/1/1

رهاشده 

29/650/000

 

بررسي عوامل موثر بر جوانه زني و رشد گياهچه گونه بادامشك در استان سيستان و بلوچستان

حميدرضا 

گنجعلي      

89/1/1

89/11/1

خاتمه يافته

49/500/000

14-5/1-6298

انتقال ژن ضد قارچي به گياه گوجه فرنگي به منظور افزايش مقاومت به بيماري قارچي Fusarium oxysporum

حميدرضا 

گنجعلي      

92/2/1

92/12/1

خاتمه يافته

149/645/460

14-11-5-5948

بررسي اثرات تنش هاي شوري در جوانه زني و رشد گياهچه بنه

حميدرضا 

گنجعلي      

87/8/1

88/4/4

خاتمه يافته

29/300/000

14/5/4086

بررسي و تعيين بهترين تاريخ كاشت و ميزان بذر در عملكرد و اجزا عملكرد سياه دانه

حميدرضا 

گنجعلي      

83/12/15

84/11/15

خاتمه يافته 

14/989/100

7/8/5343

بررسي اثر زمانهاي مختلف قطع آبياري برروي عملكرد و درصد پروتئين دانه،برگ،ساقه و خوشه ارقام گندم

حميدرضا

مبصر        

82/1/8

83/7/1

خاتمه يافته

9/950/000

73/175856

مطالعه بر اثر برگپاشي كلرور پتاسيم بر روي مقاومت به خشكي ارقام گندم

حميدرضا

مبصر        

83/3/1

83/9/1

خاتمه يافته

9/980/000

73/191451

بازاريابي و ساماندهي شبكه توزيع محصولات كشاورزي شهرستان زابل مطالعه موردي هندوانه

حميدرضا

مبصر        

90/11/12

91/5/1

خاتمه يافته

100/000/000

14-11-5-3472

تاثيرحافظه فعال بر نوع برنامه ريزي فعاليت سخنوري از جنبه هاي مختلف رواني،پيچيدگي ودقت زباني

احمد

مجوزي               

91/12/25

91/2/25

خاتمه يافته 

100/000/000

14-11-5-4432

تاثير آموزش استراتژيهاي فراشناختي بر مقاله نويسي دانشجويان

احمد

مجوزي               

90/4/6

90/11/6

خاتمه يافته 

48/000/000

14-5/1-7283

بررسي رابطه  حافظه كوتاه مدت عملياني و توليد شفاهي واژه نحوهاي انگليسي توسط زبان اموزان ايراني

احمد

مجوزي               

92/5/1

93/7/1

در دست اجرا

150/000/000

 

رابطه بين ظرفيت حافظه فعال ،پيچيدگي ذهني فعاليت اموزشي و مهارت نگارش يادگيرندگان زبان دوم

احمد

مجوزي               

93/08/01

95/4/1

در دست اجرا

98000/000

 

ارزيابي عملكرد گروه هاي آموزشي دانشگاه ازاد اسلامي به روش AHPو DEAو ارائه راهكارهاي بهبود عملكرد

 محمد

محلاتي           

83/4/10

83/9/30

خاتمه يافته

14/950/000

07//9265

بررسي مفاهيم اسلامي در شوقيات احمد شوقي

بي بي سعيده   

محمدنژاد

84/5/20

84/12/20

راكد 

15/000/000

 

بررسي عملكرد شركتهاي توليد كننده سيمان در بورس اوراق بهادار تهران

حميدرضا

محمدي         

86/8/1

87/1/31

در دست اجرا

30/000/000

 

سنگ شناسي و پتروژنز سنگهاي اتشفشاني زيردريايي منطقه مسكوتان شهرستان ايرانشهر

محمد الياس

مسلم پور             

88/11/21

89/11/21

خاتمه يافته

29/900/000

14-5/1-1588

ارزيابي اثرات زيست محيطي كارخانه سيمان خاش بر خاك نواحي اطراف با تكيه بر الودگي فلزات سنگين

محمد الياس

مسلم پور             

91/4/1

90/10/1

خاتمه يافته

50/000/000

 

بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي الترامافيك شمال باختر شهرستان زاهدان

محمد الياس

مسلم پور             

92/4/30

92/12/20

خاتمه يافته

100/000/000

14-11-5-19649

بررسي سنگ نگاري و ژئوشيميايي كمپلكس گابرويي جوگز در شمال مسكوتان

محمد الياس

مسلم پور             

91/8/10

92/6/10

خاتمه يافته

150/000/000

14-11-5-1297

بررسي هاي پترولوژي و ژئوشيميايي پريدوتيت هاي رخنمون در منطقه اباداپارنگ جنوب جازموريان

محمدالياس

مسلم پور             

94/3/20

95/3/20

در دست اجرا

150/000/000

 

بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره هيدروالكلي سير بر باكتري لاكتوز مثبت E.coliو باكتري منفي Priteus

 محمود

موحد              

87/2/20

87/4/20

خاتمه يافته

30/000/000

14-11-5-14597

مطالعه واريته هاي پاكوتاه و پابلند گندمهاي بومي اصلاح شده سيستان از نظر اندازه كلئوپتيل تحت رژيمهاي مختلف حرارتي در شرايط كنترل شده

 سيدمحسن

موسوي نيك

84/3/1

85/3/1

خاتمه يافته

15/000/000

7/8/4908

بررسي غلظتهاي متفاوت اسيد بريك بر جوانه زني و رشد اوليه واريته هاي مختلف گندم و جو تحت شرايط آزمايشگاهي

 سيدمحسن

موسوي نيك

86/7/1

87/10/1

در دست اجرا

30/000/000

 

كنترل فازي عصبي دور آرام در موتورهاي احتراق داخلي اشتعال جرقه اي

 احمدرضا 

مهتدي          

85/10/1

86/4/31

خاتمه يافته

29/257/694

07/8/1518

مطالعه و مناسبترين تاريخ كاشت ارقام پاييزه گلرنگ در منطقه زاهدان

 احمد  

مهربان            

82/8/1

83/7/1

خاتمه يافته

9/999/300

73/87/435

مقاسه عملكرد و اجراي عملكرد و بررسي همبستگي هاي فتوژنتيكي و محيطي بين صفحات مورد بررسي ارقام جديد سورگوم دانه اي در منطقه ايرانشهر

 احمد  

مهربان            

89/4/31

90/4/31

خاتمه يافته

50/000/000

14-2-3260

بررسي اثرات درجه حرارت ، شوري و خشكي بر جوانه زني ماش رقم ncm-1 در شرايط آزمايشگاهي

 احمد  

مهربان            

82/7/1

82/12/6

خاتمه يافته

9/700/000

73/95605

محاسبه اثر سطوح مختلف كود دامي و عناصر كم مصرف بر عملكرد و برخي خصوصيات فيزيولوژيكي گندم بهاره

 احمد  

مهربان            

91/3/1

92/8/1

خاتمه يافته

50/000/000

5/1/3259

بررسي قابليتهاي اكولوژي منطقه زاهدان با تاكيد بر فون و فلور و ارائه راهكارهاي احيا و حفاظت

 احمد  

مهربان            

91/1/31

91/5/31

خاتمه يافته-برون دانشگاهي

147/000/000

 

ارزيابي توده هاي خربزه از نظر عملكرد و اجزاي آن در شرايط كشاورزي منطقه سيستان

 احمد  

مهربان            

86/3/1

86/10/1

خاتمه يافته

30/000/000

87/8/11497

انتخاب توده اي در توده هاي بومي يونجه نيكشهري

 احمد  

مهربان            

87/2/1

87/12/1

خاتمه يافته

60/000/000

7/8/13764

بررسي و انجام اكوتوريسم در مناطق طبيعي جذب استان سيستان و بلوچستان

 احمد  

مهربان            

91/12/1

91/4/31

خاتمه يافته-برون دانشگاهي

166/200/000

 

معرفي خصوصيات مرفولوژيك گياهان داروئي منطقه سيستان

 احمد  

مهربان            

84/9/15

85/9/15

خاتمه يافته 

15/000/000

7/8/9123

محاسبه عملكرد پتانسيل گندم در منطقه سيستان با استفاده از ازمايش مزرعه اي و مدل AquaCrop

 احمد  

مهربان            

91/11/1

92/11/1

خاتمه يافته 

150/000/000

5/1/3566

بررسي بنيادي وضعيت درس زبان انگليسي و يافتن دلايل ضعف در آن از ديدگاه معلمان مدارس زاهدان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان 86-85

عاليه

ميرزايي باغابري  

85/12/1

86/6/1

خاتمه يافته

30/000/000

7/4/6197

بررسي و ارزيابي كيفيت اجراي سازه ها ي فلزي شهر زاهدان

محمود

ميري                

87/12/1

88/7/1

خاتمه يافته

29/800/000

 

ارزيابي منظومه هاي روستايي و سلسله مراتب انها در بخش مركزي شهرستان زابل

غلامرضا

ميري                

82/6/15

82/12/15

خاتمه يافته

9/911/000

73/221562

تحليل فضايي- مكاني تغييرات كاربردي اراضي حاشيه شمال شهر زابل و تاثير ان بر مناطق روستايي اطراف (سالهاي 85-75)

غلامرضا

ميري                

89/4/28

90/10/28

خاتمه يافته

50/000/000

14-11-5-6280

بررسي سطح معيشت خانوار و تاثير ان بر ميزان مشاركت شهروندان در توسعه شهري (مطالعه موردي :مناطق سه گانه شهر زاهدان )

غلامرضا

ميري                

92/4/25

93/4/25

در دست اجرا

149/000/000

 

تحليل خشكسالي با روش درونيابي شاخص Zنرمال بارندگي و معيار بدون بعد در سامانه سيستم اطلاعات جغرافيايي GISدر استان سيستان و بلوچستان

غلامرضا

ميري                

89/12/20

90/12/20

در دست اجرا 

149/500/000

 

توابع مرتب كننده روي اعداد فازي

حسن 

ميش مست            

83/2/15

84/2/15

خاتمه يافته

14/950/000

 

دستگاه معادلات و مسئله برنامه ريزي خطي بازه اي

حسن 

ميش مست            

85/5/1

86/5/1

خاتمه يافته

30/000/000

14-5/1-2556

بررسي نقش فارغ التحصيلان رشته مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

 حسينعلي 

نادري        

82/9/15

83/6/18

خاتمه يافته

14/866/660

 

چگونگي بهينه سازي مصرف انرژي در استان سيستان و بلوچستان و بررسي آن

 حسينعلي 

نادري        

82/11/26

83/8/26

خاتمه يافته

14/879/800

 

بررسي نقش شيوه هاي پرداخت دستمزد و حقوق در بازدهي صنعت زاهدان

 حسينعلي 

نادري        

84/6/15

84/12/15

خاتمه يافته

15/000/000

7/8/11692

بررسي وضعيت ارگونومي و نقش آن در بازدهي صنعتي شهر زاهدان

 حسينعلي 

نادري        

84/6/15

84/12/15

خاتمه يافته

15/000/000

7/8/11691

بررسي و ارزيابي كيفيت جوشكاري در ساختمانهاي فلزي شهر زاهدان

 حسينعلي 

نادري        

87/12/15

88/7/15

خاتمه يافته

29/850/000

14-5-89

بررسي رفتار سازه اي پانل هاي برشي الومينيمي

 حسينعلي 

نادري        

93/7/1

94/7/1

خاتمه يافته

100/000/000

14-11-5-1289

طراحي يك سيستم متمركز در مديريت قفلهاي ركورد و فايل در محيط سيستم عامل لينوكس

 حبيب

نادري           

86/5/1

87/1/1

رهاشده 

29/138/150

 

اثرات آب محل هاي مختلف شهرستان زاهدان در مقاومت فشاري بتن

كامبيز

نرماشيري        

82/4/10

83/6/10

خاتمه يافته

10/000/000

73/93553

اثرات اختلاط برگ درخت نخل خرما منطقه بلوچستان در مقاومت فشاري بتن

كامبيز

نرماشيري        

82/4/10

83/6/10

خاتمه يافته

10/000/000

73/130267

بررسي اثرات اختلاط رزين و چسب بروي مقاومت كششي و فشاري بتن

كامبيز

نرماشيري        

86/2/15

86/12/15

خاتمه يافته 

29/805/000

7/8/5955

افزايش مقاومت خمشي تيرهاي فولادي با استفاده از نوار كربن

كامبيز

نرماشيري        

89/12/7

90/12/7

خاتمه يافته 

49/450/000

14-11-5-1295

مقاوم سازي تيرهاي فولادي با استفاده ازنوارهاي فيبركربن باريك شونده

كامبيز

نرماشيري        

91/9/8

92/9/8

در دست اجرا

100/000/000

 

بررسي ميزان اسيب پذيري لرزه اي مدارس استان سيستان و بلوچستان

كامبيز

نرماشيري        

91/12/28

92/12/28

در دست اجرا-برون دانشگاهي

400/000/000

 

بررسي كيفيت اجراي مدارس استان سيستان و بلوچستان

كامبيز

نرماشيري        

91/12/28

92/12/28

در دست اجرا-برون دانشگاهي

450/000/000

 

مقاوم سازي سازه هاي فولادي معيوب توسط CFRP

كامبيز

نرماشيري        

94//3/5

95/3/5

در دست اجرا

150/000/000

 

بررسي ميزان شيوع افسردگي پس از زايمان در زنان نخست حامله جوان و نوجوان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرزاهدان

طاهره

نصرآبادي       

82/4/15

82/7/15

خاتمه يافته

9/900/000

73/47133

توزيع فراواني و عوامل موثر در استفاده از روشهاي دائمي پيشگيري از بارداري در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهرزاهدان

طاهره

نصرآبادي       

82/2/22

82/11/22

خاتمه يافته

9/800/000

73/55192

بررسي تاثير آموزش بر تعديل سبك زندگي در بيماران مبتلا به بيماريهاي ايسكيمي قلبي مراجعه كننده به بيمارستان خاتم الانبيا زاهدان

طاهره

نصرآبادي       

85/4/13

86/4/13

خاتمه يافته 

30/000/000

14-5/1-6777

بررسي تاثير اموزش رژيم غذايي بر شاخص هاي آزمايشگاهي و افزايش وزن بين دو جلسه دياليز در بيماران همودياليزي  مراجعه كننده به بخش همودياليز بيمارستان خاتم الانبيا شهرستان زاهدان 1384

طاهره

نصرآبادي       

84/3/20

84/8/20

خاتمه يافته 

15/000/000

7/8/5302

بررسي چگونگي پيشگيري از انتقال ويروس هپاتيت Cدر بخش همودياليز بيمارستان خاتم الانبيا شهر زاهدان 84-83

طاهره

نصرآبادي       

83/12/15

84/7/15

خاتمه يافته

15/000/000

07//8042

بررسي سرولوژيك بيماري تب مالت در مراجعه كنندگان به شبكه بهداشت و درمان بيمارستان 22 بهمن شهرستان خاش 84-83

رضا    

نصرت آبادي     

83/3/4

84/2/3

خاتمه يافته

14/900/000

07//4462

بررسي ميزان شيوع Lga deficiency  در دهندگان خون سازمان انتقال خون

رضا    

نصرت آبادي     

85/4/1

85/9/1

خاتمه يافته

50/000/000

14-5/1-193

بررسي فراواني پليمرفيسمهاي عملكردي موجود در ناحيه 819- پروموتور ژن IL-10 در مبتلايان به مولتيپل اسكلروزيس و افراد سالم

رضا    

نصرت آبادي     

88/9/25

89/2/1

خاتمه يافته

37/000/000

14-5/1-4300

بررسي سطح سرمي اينترلوكين 17 و اينترفرونگاما در بيماران ديابتي نوع 2 همراه با نفروپاتي ،بدون نفروپاتي و افراد سالم

رضا    

نصرت آبادي     

87/7/1

88/6/1

خاتمه يافته

59/750/000

14-5-1-1902

بررسي فراواني پليمرفيسمهاي عملكردي موجود در اينترون 8 و اگزون 9 ژن گيرنده ويتامين Dدربيماران  مبتلا  به ديابت نوع 2 و در افراد سالم

رضا    

نصرت آبادي     

88/12/19

89/5/19

خاتمه يافته

59/094/190

14-5-1-4372

بررسي كفايت افشا در صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي پيوست در شركتهاي پذيرفته شده بورس و اوراق بهادار تهران از منظر سرمايه گذاران

حسين

وثوقي نسب      

90/5/22

91/1/22

در دست اجرا

60/000/000

 

بررسي علل عدم مشاركت جدي مردم در بازار سرمايه

حسين

وثوقي نسب      

86/10/1

87/10/1

راكد 

30/000/000

 

بررسي بيوژئوشيمي محيطي عناصر ردياب در ماهيان حوزه آبريز رودخانه خرم آباد

شهاب 

وركوهي          

83/2/2

83/10/2

خاتمه يافته

30/000/000

07///5133

بررسي اثر دسلفويبريو بر كاهش غلظت آلاينده هاي كاديوم،جيوه و... در رسوبات رودخانه اي

شهاب 

وركوهي          

81/11/19

82/5/19

خاتمه يافته

9/900/000

73/234762

طراحي و پياده سازي آزمونهاي الكترونيكي و برگزاري امتحانات از طريق كامپيوتر و اينترنت در سطح دانشگاهها

مريم

هنرمند             

86/4/4

86/12/4

خاتمه يافته 

29/453/100

14-5/1-1590

يادگيري و آموزش رانندگي از طريق ابزارهاي چند رسانه اي (اموزشهاي مبتني بر كامپيوتر)

مريم

هنرمند             

90/6/0

91/12/0

راكد 

 

 

تشخيص عيوب پارچه با استفاده از روش تكنيكهاي پيشرفت محاسبات نرم و پردازش تصوير مطالعه كاربردي اتوماسيون در تشخيص بافت تصاوير ديجيتالي

مريم

هنرمند             

93/1/17

93/8/17

در دست اجرا

70/000/000

 

مطالعه فراميني فرهاي كوچك نهشته هاي پرمين زيرين در جنوب بلوك لوت( برش سراب-بدوك)

حامد

ياراحمدزهي            

91/6/25

92/6/25

خاتمه يافته 

100/000/000

14-11-5/1-10993

مطالعه ي بريوزوئرهاي نهشته هاي پرمين زيرين سازند چيلي در ناحيه دلگان (برش سراب)

حامد

ياراحمدزهي            

90/11/3

91/11/3

خاتمه يافته 

100/000/000

14-11-5-16208

مطالعه بريوزوئرهاي نهشته هاي دونين شرق طيبس (برش كال سردر)

حامد

ياراحمدزهي            

91/9/19

91/7/19

خاتمه يافته 

100/000/000

14-11-5-6517

مطالعه فراميني فرهاي كوچك پرمين زيرين در بلوك كلمرد برش راهدار

حامد

ياراحمدزهي            

89/10/25

90/10/25

خاتمه يافته

49/999/000

14-5/1-8377

مطالعه فراميني فرهاي نهشته هاي كربونيفر بالايي و پرمين زيرين در البرز مركزي (برش گدوك)

حامد

ياراحمدزهي            

92/4/30

93/2/30

خاتمه يافته

150/000/000

14-11-5-18621

مطالعه فراميني فرهاي كوچك نهشته هاي كربونيفر بالايي و پرمين زيرين در ايران مركزي (برش ازبك كوه )

حامد

ياراحمدزهي            

94/5/19

95/5/19

در دست اجرا

130/000/000

 

بررسي و مقايسه اثرات تمرينات ذهني و عنوان مكمل تمرين عملي بر اجراي مهارت شوت بسكتبال در دانشچويان دختر و پسر غير ورزشكاردانشگاه ازاد

عهديه 

يدالله زاده        

83/8/1

83/12/29

خاتمه يافته

14/900/000

14-5/1-1953

بررسي و مقايسه سطح عزت نفس دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار

عهديه 

يدالله زاده        

83/9/2

83/12/1

خاتمه يافته

14/900/000

14-5/1-3658

ساماندهي كاركنان و .. سازي نيروي انساني واحدهاي دانشگاهي استان

محمودرضا

رخشاني    

 

 

در دست اجرا

150/000/000

 

ارائه يك مدل رياضي  درطراحي سلولي وجانمايي تسهيلات در سيستم هاي توليدسلولي

فرهاد   

حسين پور 

94/9/7

94/3/7

در دست اجرا

49/900/000

 

اولويت بندي خوشه هاي صنعتي استان سيستان وبلوچستان با استفادهاز تصميم گيري چند معياره فازي

فرهاد   

حسين پور 

94/9/7

94/3/7

در دست اجرا

129/800/000

 

استفاده از اتيلن پروپيلن داين مونومر در ساخت كامپوزيت پلي پروپيلن /خاك اره براي كاربرد مناسبتر اين مواد در فضاي شهري و ساختمان

حميد 

آيباغي اصفهاني

94/9/29

95/6/29

در دست اجرا

99/900/000

 

بررسي و ارزيابي عوامل و موانع وحدت از منظر قران و روايات با رويكرد فرهنگي و اجتماعي

مهدي

دولتي

94/10/7

95/6/7

در دست اجرا

50/000/000

 

تاثير تمرينات پايداري مركزي در برنامه تربيت بدني عمومي بر تعادل ايستا و پوياي دانشجويان

شهركي

هادي

94/10/21

95/4/21

در دست اجرا

49/700/000

 

انتروپي منطقي نگاشت روي ساختار جبريي

محمدحسين

زارع نژاد

94/9/29

95/4/29

در دست اجرا

49/950/000

 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.