جلسات دفاعیه فنی و مهندسی سال 1395

راهنما

ساعت

تاریخ دفاع

نام دانشجو

گروه

دکتر علی قدس 11 15/02/1395 بهزاد امیری عمران
دکتر نصرت زهی 12 15/02/1395 یاسر حسین زهی عمران
دکتر فرهاد حسین پور 13 19/02/1395 احسان سنچولی صنایع
دکتر هادی اشعریون 8 23/02/1395 مریم باقری کامپیوتر
دکتر هادی اشعریون 9 23/02/1395 الهه امیری نژاد کامپیوتر
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.