جلسات دفاعیه فنی و مهندسی سال 1395

راهنما

ساعت

تاریخ دفاع

نام دانشجو

گروه

دکتر علی اصغر ملازهی 12 07/03/1396 الهام ریسی معماری
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.